پایه
پایه ١
پایه ٢
پایه ٣
پایه ٤
پایه ٥
پرتال جامع رتبه بندی شرکت
پرتال جامع رتبه بندی شرکت| پیمانکاران|مشاوران|راهنمای رتبه بندی
پیمانكاران و مشاوران تشخیص صلاحیت شده
پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده
پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده در ساجات
پیمانکاران مشاوران و امور معرفی - مدیریت نظام فنی و اجرایی
پیمانکاری
چگونگی ثبت نام در سیستم ساجات برای رتبه بندی شرکت ها
کارت
کارت پیمانکاری
کارتکس
کارتکس گواهینامه
کارشناس
کشاورزی
گاز
گرید
گرید 1
گرید 2
گرید 3
گرید 4
گرید 5
گواهی
گواهینامه
اختیارات مهندس مشاور ساجات
استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار رتبه بندی شده ساجات
تضمین انجام تعهدات پیمانکاران رتبه بندی شده ساجات
تعهدات عمومی پیمانکاران رتبه بندی ساجات
نماینده پیمانکار بر طبق قوانین رتبه بندی ساجات
آموزش رتبه بندی
اخذ رتبه پیمانکاری
آیین نامه پیمانکاران
تمدید و ارتقا رتبه پیمانکاران
راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه پیمانکار
مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری
نحوه تمدید امتیاز پیمانکاران ساجات
وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
نحوه تکمیل پرونده پیمانکاری ساجات
اخذ رتبه شرکتهای EPC
آیین نامه شرکتهای EPC
تمدید و ارتقا رتبه EPC
مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه شرکتهای EPC
اخذ رتبه مشاور
آیین نامه مشاوران
تمدید و ارتقا رتبه مشاور
مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور
وحدت رویه تشخیص صلاحیت مشاوران
ساجات - سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرائی
رتبه آب ساجات
رتبه ابنیه و ساختمان ساجات
رتبه تاسیسات و تجهیزات ساجات
رتبه راه و ترابری ساجات
رتبه صنعت و معدن ساجات
رتبه نفت و گاز ساجات
رتبه نیرو ساجات - تولید نیرو، پست ها و انتقال و توزیع
مفاصا و صورت وضعیت قطعی در رتبه بندی شرکت
ظرفیت و کار مجاز رشته طرح و ساخت EPC
بازگشایی پاکت مناقصه طبق قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات
شرایط مناقصات EPC برای شرکتهای رتبه EPC