100 درصد تضمینی
1677،ثبت‌نام پیمانکاران ،در سامانه‌های ساجات و ساجار شرط حضور در مناقصات
htttp sajar.mporg.ir
imporg.ir
mporg.ir
sajar
sajar mporg
sajar mporg ir
sajar mporg.ir
sajar-mporg-ir
sajar.
sajar.com
sajar.imporg
sajar.ir
sajar.morg.ir
sajar.mporg
sajar.mporg.com
sajar.mporg.i
sajar.mporg.ir
sajar.mporg.org
sajar.mporj.ir
sajar.mprog
sajar.mprog.ir
sajar.org
sajarmporg
sajarmporg.ir
sajarmporgir
sajat ir
sajat mporg
sajat mporg ir
sajat mporg.ir
sajat.imporg.ir
sajat.ir
sajat.ir ورود به سامانه جامع هوشمند تشخ... sajat
sajat.mporg
sajat.mporg.ir
sajat.mporg.ir ورود به سامانه جامع هوشمند تشخ... sajat ...
sajat.mporg.org
sajat.mporj.ir
sajat.mprog
sajat.mprog.ir
sajat@mporg.ir
sajatmporg
sajatmporg.ir
www-sajar-mporg-ir
www. sajar.mporg.ir
www.sajar
www.sajar.com
www.sajar.ir
www.sajar.mporg
www.sajar.mporg.ir
www.sajar.mporj.ir
www.sajarmporg.ir
www.sajat.ir
www.sajat.mporg
www.sajat.mporg.ir
www.sajat.mprog
www.sajat.mprog.ir
www.sajatmporg.ir
آب
ابلاغ جدول ظرفیت مجاز پیمانکاران و معافیت از مراجعه به سامانه ساجات
ابنیه
اخذ رتبه
اخذ رتبه آب
اخذ رتبه ابنیه
اخذ رتبه برق
اخذ رتبه بندی و گرید
اخذ رتبه تاسیسات
اخذ رتبه تاسیسات و تجهیزات
اخذ رتبه راه
اخذ رتبه راه و باند
اخذ رتبه ساختمان
اخذ رتبه مرمت
اخذ رتبه مشاور
اخذ رتبه مشاور در گروه انرژی
اخذ رتبه نفت
اخذ رتبه نفت و گاز
اخذ رتبه نیرو
اخذ رتبه پیمانکاری
اخذ رتبه پیمانکاری در سامانه ساجات
اخذ رتبه کشاورزی
اخذ رتبه گاز
اخذ گرید در اصفهان
ارتقا رتبه پیمانکاری
ارتقاء
ارتقاء رتبه آب
ارتقاء رتبه ابنیه
ارتقاء رتبه برق
ارتقاء رتبه تاسیسات
ارتقاء رتبه تاسیسات و تجهیزات
ارتقاء رتبه راه
ارتقاء رتبه راه و باند
ارتقاء رتبه ساختمان